ישיבת המועצה ינואר 2022

ישיבת המועצה הקרובה תתקיים ב-9.1 בין השעות 20:00-17:30 

 

17:30- התכנסות

 

18:25-17:45 - עדכוני הנהלה 

19:25-18:25 –  בחירות לועדות (ביקורת, מכרזים, כספים) – ר' הסבר למטה   

19:25-20:00 – מסע חיי הסטודנט ואירועי סמסטר ב'

בחירות לוועדות - יש להגיש מועמדות לועדות במייל חוזר לנשיאות nesiut.tau@gmail.com עד יום חמישי ה-6 בינואר בשעה 16:00 

 

מיקום הישיבה יישלח בהמשך השבוע.

 

בחירות ליו"ר ועדת ביקורת ולשני חברי ועדה 

הוועדה מורכבת מ-3 חברי אגודה, שאינם מכהנים באף תפקיד אחר באגודה, למעט חברות במועצה. המועצה בוחרת את יו"ר הוועדה ו-2 חברים נוספים. הוועדה פועלת מכוח חוק העמותות, ותפקידה הוא לבדוק את החוקיות, הסבירות, היעילות והחיסכון בפעילות האגודה. לועדה סמכויות רחבות מכוח החוק לבדוק כל נושא הקשור לפעילות האגודה שהיא רואה צורך לבדוק אותו. 

  

בחירות לחברי ועדת כספים 

הוועדה מורכבת מ-3 עד 7 חברי מועצה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. יתקיימו בחירות רק אם יהיו מעל 7 מועמדים. המועצה בוחרת את חברי הוועדה, והוועדה בישיבתה הראשונה בוחרת יו"ר מבין חבריה. הוועדה מלווה את פעילות הנהלת האגודה בכלל ומחלקות האגודה בפרט מן ההיבט הכספי, עוקבת אחר דוחות הניצולת הרבעוניים של התקציב ומעירה את הערותיה והמלצותיה לקראת אישור התקציב של השנה הבאה. 

 

בחירות ליו"ר ועדת מכרזים ולשישה חברי ועדה  

הועדה מורכבת מ-7 חברי אגודה, שאינם חברי ועד או חברי הנהלה. המועצה בוחרת את יו"ר הוועדה ו-6 חברים נוספים, כאשר כל חבר מועצה יכול להצביע עבור יו"ר ו-3 חברים נוספים. הוועדה אחראית על קבלתם לעבודה של כל העובדים הקבועים באגודה.