ועדת הבחירות - פרוטוקול ישיבה מס' 1 - 28.10.18


נוכחים: פרופ' אייל זיסר - יו"ר הוועדה, רום טנא – חבר הוועדה.

משקיף: עו"ד גיא הדר - מבקר האגודה.


על סדר היום:

1.  קביעת אזורי הבחירה בבחירות (בהתאם לנוסחה הקבועה בתקנון האגודה ולנתונים 

      המספריים שנמסרו ע"י אגף רישום ומנהל תלמידים של האוניברסיטה).


החלטות:

1. נתוני הסטודנטים השנה דומים מאוד לאלו של השנה שעברה. כמעט ואין שינויים במספרי הסטודנטים, ולפיכך אין שינוי בחלוקת הנציגים לאזורי הבחירה לעומת השנה שעברה, לא ברמת הפקולטות ולא ברמת החוגים. 

2. בהתאם לשינוי תקנון האגודה מ-05/08 והוספת סעיף 34ב2., הוועדה מחליטה כי ביה"ס לחינוך יהווה אזור בחירה אחד של 3 נציגים, עם שריון של לפחות נציג אחד לתארים המתקדמים.

3. בהתאם לשינוי תקנון האגודה מ-05/08 והוספת סעיף 34ב2., הוועדה מחליטה כי החוג לניהול  יהווה אזור בחירה אחד של 5 נציגים, עם שריון של לפחות נציג אחד לתארים המתקדמים.

4.   בכל יתר אזורי הבחירה אין שינוי מהשנה שעברה.


רשם: עו"ד גיא הדר.