top of page

מנוי חנייה סמסטריאלי 

טופס הצטרפות להסדר מנוי סמסטריאלי - תשפ"ד

סטודנט יקר,​

  1. תקופת ההסדר תהיה מהיום בו תאשר החברה את הצטרפותך להסדר, המאוחר מבניהם, ועד ליום 10.06.2024 בלבד.

  2. החניה בחניון הנה על בסיס מקום פנוי בלבד.

  3. כל סטודנט רשאי לרשום כלי רכב אחד בלבד בהסדר על שמו. במקרים מיוחדים, ניתן לפנות ולבחון צירוף רכב נוסף. הרשאת ההסדר היא לרכב הרשום במערכות החברה, ובכל מקרה חל איסור על כניסה בו-זמנית לחניון/ים של יותר מרכב אחד שנרשם בהסדר. כניסה בו זמנית תחויב בתעריף חניה מלא.

  4. ההסדר מיועד לשימוש אישי, סביר והוגן של הסטודנט עצמו, בכפוף ליתר התנאים המפורטים במסמך זה. לא ניתן למכור את ההסדר או להעבירו לצד שלישי בכל דרך שהיא.

  5. החברה תהיה רשאית לבטל את ההסדר בכל עת, על פי שיקול דעתה, לרבות אם הפר הסטודנט את תנאי ההסדר.

  6. אין הנהלת החניון או מי מטעמה אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה מהחניה. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום הנו בגין חנייה בלבד.

  7. חל איסור מוחלט לחנות את רכבך בחניית נכים, במידה שאין ברשותך תו נכה.

  8. הזיהוי בחניונים יבוצע באמצעות זיהוי לוחית הרישוי (טכנולוגיית LPR). במידה שקיימת תקלה במערכת הזיהוי, יש לפנות למרכז הבקרה של החברה באמצעות מערכת האינטרקום הקיימת בחניון.

מלאו פרטים ובצעו תשלום 

לאחר בדיקה תקבלו אישור במייל

 

בחר את המנוי הרצוי

תודה רבה על רכישתך! לאחר בדיקה ישלח לך אישור במייל

bottom of page